Budżet Gminy Dzwola na 2021 rok uchwalony jednogłośnie

Na sesji w dniu 29 grudnia Rada Gminy Dzwola jednogłośnie podjęła uchwałę budżetową na 2021 rok. Zaproponowany przez Wójta projekt uchwały budżetowej uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz został pozytywnie oceniony przez wszystkie Komisje Rady Gminy Dzwola, których posiedzenie odbyło 11 grudnia 2020 roku.

Przyszłoroczne dochody gminy zaplanowano na kwotę 32 875 498,50 zł, zaś wydatki na kwotę 33 351 911,02 zł, w tym: wydatki bieżące wynoszą 26 468 711,13 zł zaś majątkowe 6 883 199,89 zł. Największa kwota wydatków bieżących przeznaczona będzie na zadania z zakresu oświaty i wychowania – ponad 10 mln zł ( z czego subwencja oświatowa wynosi 5,5 mln).

Wśród zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji znalazły się m.in.:

  • Przebudowa drogi gminnej nr 108995L w miejscowości Krzemień Pierwszy – Krzemień Drugi w km od 0+000 do km 0+990;
  • Przebudowa drogi gminnej nr 109014L w miejscowości Kocudza Trzecia w km od 0+000 do km 0+990;
  • Przebudowa drogi gminnej 108997L w km 0+066 do km 1+050 w miejscowości Krzemień Drugi;
  • Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w gminie Dzwola tj. termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Dzwoli oraz Zespołu Szkół w Kocudzy;
  • Budowa hybrydowej hydrofitowej oczyszczalni ścieków na terenie Zespołu Szkół
    w Kocudzy;
  • Montaż Instalacji OZE na terenie Gminy Dzwola, tj. montaż instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów c.o. opalanych biomasą.
  • W ramach współpracy z Powiatem Janowskim realizowane jest zadanie polegające na przebudowie drogi powiatowej nr 2826L dk74 – Kocudza –Władysławów.

Planowane dofinansowanie zarówno ze środków unijnych, jak i krajowych na realizowane inwestycje to kwota 4 318 024,00 zł.

Wzorem lat ubiegłych wydatki budżetu na 2021 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy, finansowane ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 401 670,67 zł.

Nieplanowane jest zaciąganie nowych kredytów i pożyczek natomiast raty przypadające do spłaty na 2021 rok zobowiązań zaciągniętych w latach wcześniejszych to kwota 801 030,48 zł.

Przyjęty budżet na 2021 rok jest budżetem bezpiecznym, w tych jakże trudnych i niepewnych czasach.

Była to ostatnia Sesja w 2020 r. dlatego też po podjęciu wszystkich zaplanowanych uchwał, Wójt Gminy Dzwola Wiesław Dyjach oraz Przewodnicząca Rady Gminy Dzwola Urszula Kaproń złożyli wszystkim życzenia: spokoju, radości oraz powodzenia we wszystkich przedsięwzięciach w Nowym Roku.