Bitwa o wozy 2020 – II edycja

Gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja podczas drugiej tury wyborów prezydenckich, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów.

 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. udzieli dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Przedmiotem dofinansowania w maksymalnej wysokości 800 000 zł jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.

Warunkiem otrzymania środków finansowych jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. z wyłączeniem 16 gmin, które otrzymały dofinansowanie po I turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O przynależności gminy do byłego województwa przesądzać będzie usytuowanie aktualnej siedziby władz danej gminy na obszarze byłego województwa. Przy określaniu frekwencji nie będą uwzględniane głosy wyborców głosujących poza miejscem swojego stałego zamieszkania, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.

Frekwencja będzie obliczana wg poniższego wzoru: (Liczba kart ważnych minus Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania)*100 % / (Liczba wyborców uprawnionych do głosowania minus Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).

W przypadku uzyskania takiej samej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie przy rozstrzygnięciu będą brane pod uwagę nw. czynniki:

  • liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu danej gminy w roku 2019,
  • liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych (posiadających odpowiednie przeszkolenie, wiek i badania lekarskie) na dzień 31 grudnia 2019 roku w danej gminie,
  • dyspozycyjność określana jako ilość przypadków, w których jednostki z terenu gminy pomimo dysponowania ich nie wyjechały do zdarzenia w roku 2019.

Rozstrzygnięcie Bitwy o wozy nastąpi wkrótce, Prezydenta RP wybieramy już 12 lipca.

Razem możemy walczyć po raz drugi o najwyższą frekwencję wyborczą i otrzymać bezpłatnie średni samochód ratowniczo-gaśniczy.

A więc jeszcze raz wszyscy na wybory!

                                                                                                                            Wiesław Dyjach
                                                                                                                        Wójt Gminy Dzwola

Więcej informacji pod linkiem.