Więcej o: Wspieraj seniora

Wspieraj seniora

W tym trudnym czasie panującej pandemii osoby wieku 70 lat i więcej, które pozostają w domach mogą skorzystać z pomocy w formie dostarczenia zakupów do miejsca zamieszkania, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki ochrony osobistej.

Więcej “Wspieraj seniora”

Więcej o: Poszukujemy wolontariuszy

Poszukujemy wolontariuszy

W związku z trwającym stanem epidemii, mając na względzie dobro osób niepełnosprawnych, starszych i niesamodzielnych przebywających w instytucjach całodobowej opieki  poszukujemy wolontariusz, którzy mogliby wspomóc personel domów pomocy społecznej w opiece nad mieszkańcami.

Więcej “Poszukujemy wolontariuszy”

Więcej o: Pomoc żywnościowa

Pomoc żywnościowa

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje mieszkańców Gminy Dzwola, że wydawane są skierowania do pomocy żywnościowej dla osób i rodzin potrzebujących niniejszej formy pomocy w ramach  Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2020.

 

Więcej “Pomoc żywnościowa”

Więcej o: Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.

W dniu 23.09.2020 r. ukazało się obwieszczenie Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 roku.

Więcej “Komunikat w sprawie przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2019 r.”

Więcej o: Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Dzwola.

Więcej “Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021”

Więcej o: Świadczenie “Dobry start”

Świadczenie “Dobry start”

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia przez nie 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Więcej “Świadczenie “Dobry start””

Więcej o: Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny

Wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności).

Więcej “Zasiłek rodzinny”