Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy

Zespół Projektowy Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska z Partnerami prowadzi rekrutację do projektu pt.: “Aktywni i zatrudnieni – młodzi na rynku pracy”.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014-2020), Priorytet I. Osoby młode  na rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1, na podstawie wniosku o nr POWR.01.02.02-06-0006/16.

Działania skierowane są do młodzieży z województwa lubelskiego, czyli do osób:

  • w wieku 18-29 lat;
  • bez pracy;
  • które nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym
  • które nie szkolą się, tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnianie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy

Dzięki uczestnictwu w projekcie uczestnicy otrzymają:

  • opracowanie Indywidualnego Planu Działania wejścia na rynek pracy
  • wsparcie doradcy zawodowego i pośrednika pracy
  • udział w szkoleniu zawodowym: spawacz, opiekun osoby starszej, przedstawiciel handlowy, kucharz – wszystkie zakończone egzaminem i certyfikatem
  • 3-miesięczny staż w powyższych zawodach lub innych, deficytowych dla woj. lubelskiego (+stypendium stażowe)
  • wsparcie pośrednika pracy po zakończeniu stażu
  •  wsparcie finansowe m.in. stypendium szkoleniowe i stażowe, zwrot kosztów dojazdu, opłacenie badań lekarskich, ubezpieczenie na czas stażu

 Więcej informacji uzyskają Państwo na stronie:   http://aktywnizatrudnieni.projektyefs.pl/

 albo kontaktując się telefonicznie lub mailowo:

 Zespół projektowy Centrum Edukacyjne Żelazna Magdalena Karpik-Adamska

e-mail: aktywnizatrudnieni@projektyefs.pl

Tel.: 664 084 763 lub 662 101 556