Akcyza – informacja

INFORMACJA w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2017  roku.

 

 

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, na jego wniosek złożony wraz z fakturami VAT albo ich kopiami, stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego okresie 6 miesięcy  poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Wnioski składa się do organu podatkowego właściwego ze względu na miejsce położenia  gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego  w dwóch terminach:
– od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi od dnia 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.
– od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego wystawionymi w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Roczny limit zwrotu określony w ustawie,  to iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych, będących w posiadaniu lub współposiadaniu producenta rolnego, określonej w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1-go lutego.

 
Limit zwrotu podatku za każdy 1 ha użytków rolnych ustalony na 2017 rok to  kwota 86,00 zł.

Przy ustalaniu limitu nie uwzględnia się :

–  gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym,

– gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 
Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji wydanej w ciągu 30 dni od dnia złożenia wniosku nastąpi w terminach:

  • 1 -30 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
  • 1 – 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Producent rolny, który pobrał nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot podatku,  jest obowiązany do jego zwrotu wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Nie zwrócone  kwoty podlegają ściągnięciu w trybie egzekucji administracyjnej.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego   do produkcji rolnej jest dostępny na stronie internetowej www.ugdzwola.bip.lubleskie.pl  można również pobrać w Urzędzie Gminy Dzwola – pokój nr 15.
Informacje można  uzyskać pod nr telefonu  015 875 22 15 ( wew. 13 – Podatki).