„Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Dzwola”

Podpisanie umów finansowych na realizację montażu kolektorów słonecznych i pieców na biomasę

 

 

Urząd Gminy Dzwola informuje, iż projekt pn. „Montaż kolektorów słonecznych i kotłów c.o. opalanych biomasą na terenie Gminy Dzwola”, został wybrany do dofinansowania i realizacji.

W związku z powyższym osoby z terenu Gminy Dzwola,  które podpisały umowy dla potrzeb realizacji projektu, użyczając do bezpłatnego używania część dachu lub ściany oraz część wewnętrzną budynku mieszkalnego o powierzchni niezbędnej do zainstalowania kolektorów słonecznych oraz pieców na biomasę, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Dzwola celem podpisania umów finansowych oraz dokonywanie wpłaty I raty.

Kwota I raty wynosi 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych), w tym 8 % podatku VAT.

Wpłatę I raty należy dokonać na konto bankowe o numerze:

 80 9410 1036 2003 3000 0185 0016

prowadzone dla Gminy Dzwola przez Bank Spółdzielczy w Janowie Lubelskim oddział w Dzwoli w terminie od dnia 14.03.2017r. do dnia 15.05.2017 r. II ratę „Właściciel” wpłaci po podpisaniu przez Gminę Dzwola umowy z wykonawcą w terminach podanych, w odrębnym ogłoszeniu. Wszelkie koszty niekwalifikowane a konieczne do realizacji projektu mogą zostać doliczone do drugiej raty proporcjonalnie do wielkości zestawu i kosztów wykonania.

I rata w przypadku instalacji kolektora słonecznego wynosi: 1.000,00 zł brutto

I rata w przypadku pieca na biomasę wynosi: 1.000,00 zł brutto

W tytule wpłaty należy wpisać:

– Nazwisko i imię, adres – za solary

– Nazwisko i imię, adres – za piec CO

Umowy można podpisywać w Urzędzie Gminy Dzwola, pok. nr 22, od dnia 14 marca do 15 maja 2017 r. w godzinach od 8:00 do 15:00.

Uwaga!

Osoby, które nie dokonają wpłaty zaliczki oraz nie podpiszą umowy w terminach podanych w ogłoszeniu czyli do dnia 15.05.2017 roku, zostaną usunięte z listy, a na ich miejsce zostaną wpisane osoby z listy uzupełniającej.

Osoby zgłaszające się do podpisania Umów Finansowych powinny ze sobą zabrać:

– dowód osobisty,

– dokument potwierdzający tytuł prawny dysponowania nieruchomością (księga wieczysta,
akt notarialny lub inny),

– w wypadku współwłasności nieruchomości pełnomocnictwo.

 

Umowy Finansowe Montażu i Eksploatacji Zestawu Solarnego

Umowy Finansowe Montażu i Eksploatacji Montażu i Eksploatacji Pieca C.O. opalanego biomasą

OŚWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE (B-3)