Budowy i remonty dróg gminnych

W dniu 04.07.2016 roku dokonano odbioru robót drogowych wykonanych na terenie Gminy Dzwola.

 
 

W pierwszej kolejności Komisja Odbiorowa w składzie Stanisław Rożek – Wójt Gminy Dzwola, Kazimierz Małek – Przewodniczący Rady Gminy Dzwola, Krzysztof Dyjach – Radny Gminy Dzwola, Jan Juźko – Sołtys sołectwa Dzwola, Krzysztof Brewczak – przedstawiciel Wykonawcy – Przedsiębiorstwa Drogowo Mostowego sp. z o.o. w Janowie Lubelskim oraz Jan Świderski – Inspektor Nadzoru dokonała uroczystego otwarcia ukończonej Drogi Pożarowej położonej po stronie zachodniej miejscowości Dzwola. Budowę drogi rozpoczęto w 2011 roku  poprzez wytyczenie i wykonanie dolnej podbudowy. W 2012 roku wykonano zjazd z drogi krajowej  i systematycznie każdego roku w miarę możliwości budżetowych Gminy Dzwola wykonywano nawierzchnię asfaltową na poszczególnych odcinkach drogi. Łączny koszt wykonania zadania to kwota około 286.000,00 złotych  pokryta w całości z budżetu Gminy Dzwola. Powstała droga w znacznym stopniu podwyższy poziom zabezpieczenia przeciwpożarowego miejscowości Dzwola oraz ułatwi dojazd rolnikom do zabudowań gospodarskich. Droga mierzy 800 metrów długości o szerokości 4 metrów i jest przeznaczono dla ruchu transportu rolniczego.

Następnie dokonano przeglądu wykonania Remontu drogi gminnej nr 109016L Kocudza Trzecia – Borek w miejscowości Kocudza Trzecia od km 0+230 do km 0+400. Koszt wykonania nowej nawierzchni asfaltowej wyniósł około 30.000,00 złotych. Do ukończenia remontu całej drogi pozostało około 260 metrów, na odcinku od km 0+460 do km 0+660  zaprojektowano poszerzenie jezdni do 4 metrów.

Dokonano też przeglądu wykonania zadania REMONT DROGI GMINNEJ NR 109010 L KOCUDZA DRUGA – MORGI odcinek w km 0+935 – 1+197  oraz  odcinek w km 2+900 – 3+090. Łączna długość nowej nawierzchni z poszerzeniami do szerokości 4 metrów wyniosła 452 metrów. Koszt wykonania nowej nawierzchni  asfaltowej wyniósł około 60.000,00 złotych. Do ukończenia remontu całej drogi pozostało około 220 metrów.