300 zł na dziecko w ramach programu „Dobry Start”

Pieniądze w ramach wyprawki 300 plus mają być przyznawane bez żadnych warunków, dla wszystkich rodziców. Wyprawka 300 plus, czyli kwota 300 złotych to stawka roczna, która ma przysługiwać każdemu uczniowi szkoły podstawowej i ponadpodstawowej.

 

Świadczenie dobry start przysługuje:

– dziecku lub osobie uczącej się do 20 roku życia,
– dziecku lub osobie uczącej się do 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności

Świadczenie NIE będzie przysługiwało dzieciom uczęszczającym do ZERÓWKI oraz przedszkola!

Wnioski będzie można składać:

– drogą elektroniczną – od 1 lipca do 30 listopada danego roku;
– w formie tradycyjnej (papierowej) – od 1 sierpnia do 30 listopada danego roku;

Wnioski wydawane i przyjmowane będą w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dzwoli, w godzinach pracy Ośrodka:

– poniedziałek, środa – piątek: od 7.30 do 15.30
– wtorek: od 8.00 do 16.00

Osoby które złożą wnioski z prawidłowo wypełnionymi dokumentami w miesiącu lipcu i sierpniu otrzymają świadczenia nie później niż do dnia 30 września danego roku.

Ponadto Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500 plus) oraz wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2018/2019, będzie można składać od dnia 1 sierpnia 2018 r.

  Kryterium dochodowe Termin składania wniosków
Świadczenie
„Dobry start” (300+)
brak od 1 sierpnia do 30 listopada br.
Świadczenie wychowawcze (500+)

800 zł
na osobę w rodzinie
(w przypadku wniosku na pierwsze dziecko)

 

brak kryterium
(w przypadku wniosku na drugie dziecko)

od 1 sierpnia do 31 października br.
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego 764 zł
na osobę w rodzinie
Zasiłek rodzinny 674 zł
na osobę w rodzinie
od 1 sierpnia do 30 listopada br.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzwoli uprzejmie informuje, że w przypadku rodzin uzyskujących dochód z gospodarstwa rolnego przeliczenie dochodu a tym samym kwalifikacja wniosku będzie możliwe dopiero po opublikowaniu Obwieszczenia Prezesa GUS w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 roku.

Za datę publikacji Obwieszczenia przyjmuje się 21 września 2018 r.